• We hebben allemaal wel eens klachten over wat ons overkomt. Dat is binnen een sportvereniging niet anders. Veelal kun je met je klacht bij een mede-speler, de jeugdleider of  trainer terecht. Soms overleg je met je ouders, die je dan weer verder kunnen helpen.

  Serieuze klachten over misstanden en andere zaken bij SDOB horen bij de Jeugdcommissie of het Bestuur. Daar kun je altijd terecht en je kunt er van op aan dat er naar je zal worden geluisterd.

  Er kunnen echter situaties zijn die je niet met je jeugdleider, de trainer of het Bestuur wilt bespreken en ook niet met andere mensen binnen de club. Denk daarbij aan zaken als pesten, geweld en intimidatie. Situaties die je graag eerst met iemand onder strikte vertrouwelijkheid wilt kunnen bespreken, voordat je besluit, of en zo ja, hoe, je er werk van zult maken en er verder nog meer ruchtbaarheid aan zult geven.

  Voor die bijzondere en delicate situaties, dus niet voor andere zaken, bestaat de mogelijkheid je te wenden tot de SDOB Vertrouwenscommissie. De leden van die commissie staan op redelijke afstand van de club. Hun taak is iedere daarvoor in aanmerking komende klacht in strikte vertrouwelijkheid aan te horen en degene die het aangaat zo goed mogelijk te adviseren. De commissieleden hebben niet het recht iets over de klacht naar buiten te brengen anders dan in overleg met en met toestemming van de betrokken personen. Zij zijn onderworpen aan een door het bestuur van SDOB vastgesteld reglement, dat je hier kunt vinden. Natuurlijk hopen wij dat situaties die binnen het werkgebied van de Vertrouwenscommissie vallen zich nooit voor zullen doen, maar als er iets dergelijks gebeurt, dan staan de commissieleden voor jullie klaar. Een telefoontje is genoeg.

  De vertrouwenscommissie bestaat uit leden die op enige afstand staan van de club, zodat je alles in vertrouwelijkheid kunt bespreken. Op dit moment bestaat de vertrouwenscommissie uit twee personen, Liesbeth Bekedam en Niels Spaans. Mocht dat nodig zijn, dan kun je bij hen alle vertrouwelijkheid terecht. 

  • Liesbeth Bekedam / 06-51327044
  • Niels Spaans / 06-29091552

  Download 'Reglement Vertrouwenscommissie SDOB'