• Jaarvergadering 28 november 2022: Uitnodiging en agenda

 • Agenda

  1.    Opening en mededelingen

  2.    Notulen ledenvergadering 25 oktober 2021

  3.    Jaarverslag jeugd 2021-2022

  4.    Jaarverslag 2021-2022

  5.    Financieel jaarverslag 2021

  6.    Projecten en begroting 2022-2023

  7.    Bestuursverkiezing
          - Aftredend en herkiesbaar: Jorrit Verweij (penningmeester)
          - Aftredend: Ger Meijn
          - Toetredend: Chris Diaz

  8.  Rondvraag

  9.  Sluiting

  Om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen gaan we er van uit dat iedereen de stukken heeft gelezen. De stukken zijn vertrouwelijk en zullen op verzoek per email door Ans Evenboer (ans.evenboer@kpnplanet.nl) worden toegestuurd.