• Het Bestuur van s.v. SDOB nodigt alle leden en belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 13 november 2023.

 • Algemene ledenvergadering 2023

  Datum : maandag 13 november 2023

  Aanvang : 20:30 uur (aansluitend op de jaarvergadering van De Vrienden)
  Plaats : kantine het Noordsche Bosch s.v. SDOB.

   

  Agenda

  • Opening en mededelingen
  • Notulen ALV november 2022
  • Jaarverslag jeugd 2022/2023
  • Jaarverslag 2022/2023
  • Financieel jaarverslag 2022
  • Projecten en begroting 2023/2024
  • Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Sander ten Dam (voorzitter)
  • Rondvraag
  • Sluiting

  Om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen gaan we er van uit dat iedereen de stukken heeft gelezen. De stukken zijn vertrouwelijk en zullen op verzoek per email door Ans Evenboer (ans.evenboer@kpnplanet.nl) worden toegestuurd.

   

  Contact met het bestuur

  Het Bestuur van SDOB bestaat uit de volgende personen:

  Sander ten Dam / voorzitter / 06 127 46 727

  Ans Evenboer / secretaris, ledenadministratie / 020 403 1495

  Jorrit Verweij / penningmeester / 06 512 98 640

  Pieter Roozenboom / jeugdcommissie / 06 536 74 849

  Chris Diaz / bestuurslid / 06 514 69 479

  Gerben Lof / bestuurslid / 06 300 93 503

   

  Contact: bestuur@sdob.nl

  Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief (of over andere zaken die het algemeen bestuur van de vereniging aangaan), dan weet u bij wie u terecht kunt.