Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Agenda ALV (8 oktober)

25-9-2018

Hierbij nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering.

Bestuur s.v. SDOB

Datum     : maandag 8 oktober 2018
Aanvang  : 20:30 uur (aansluitend aan de jaarvergadering van De Vrienden)
Plaats     : kantine s.v. S.D.O.B.

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen dinsdag 6 november 2017 (bijlage)
 3. Jaarverslag 2017-2018 (bijlage)
 4. Begroting 2018-2019 (bijlage)
 5. Bestuursverkiezing
  *Aftredend en niet-herkiesbaar: Maarten Doornenbal; voor hem in de plaats wil het bestuur Jorrit Verweij voordragen als nieuwe penningmeester. Tot 24 uur voor de vergadering kunnen tegenkandidaten zich melden. Deze dienen door minimaal 3 leden te worden voorgedragen.
  * Aftredend en herkiesbaar Ans Evenboer en Ger Meijn.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen gaan we er van uit dat iedereen de stukken heeft gelezen. De stukken (bijlagen) zijn vertrouwelijk en zullen op verzoek per email door Ans Evenboer (ans.evenboer@kpnplanet.nl) worden toegestuurd.

Klik HIER om de agenda te downloaden/printen.