Hoofdsponsor

Dirk de Waart

WILT U MET UW BEDRIJF OF MERK OOK PROMINENT IN BEELD?


Website mede mogelijk gemaakt door

WebWaterland.nl

Agenda Algemene Ledenvergadering 6 nov 2017

6-11-2017

Hierbij nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor de algemene ledenvergadering.

Bestuur s.v. SDOB

Datum      : maandag 6 november 2017
Aanvang   : 20:30 (aansluitend aan de jaarvergadering van De Vrienden)
Plaats       : kantine s.v. S.D.O.B.
 

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen dinsdag 8 november 2016 (bijlage)
 3. Jaarverslag 2016-2017 (bijlage)
 4. Begroting 2017-2018 (bijlage)
 5. Bestuursverkiezing
  * Aftredend en niet-herkiesbaar: Ruprecht Hermans, voorzitter.
  * Het bestuur draagt Sander ten Dam voor als nieuwe voorzitter. Tot 24 uur voor de vergadering kunnen tegenkandidaten voorgedragen worden. Een tegenkandidaat dient minimaal door 3 leden schriftelijk voorgedragen te worden.
 6. Presentatie Jeugdplan door Rikkert de Ruiter (Technisch Jeugd Coördinator)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting


Om de vergadering zo efficient mogelijk te laten verlopen gaan we er van uit dat iedereen de stukken heeft gelezen. De stukken (bijlagen) zijn vertrouwelijk en zullen op verzoek per email door Ans Evenboer (ans.evenboer@kpnplanet.nl) worden toegestuurd.

Klik HIER om de agenda te downloaden/printen.